1.  کراتکتومی اندیکاسیون‏ها، روش انجام، بررسی چند مورد انجام شده در بیمارستان لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۷.

 2.  دیستروفی قرنیه و بررسی موارد دیستروفی ماکولر در مرکز چشم پزشکی شهید لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۸.

 3.  دیستروفی های آندوتلیال قرنیه و بررسی نتایج پیوند قرنیه در CHED. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۸.

 4.  اندوتلیت. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی،۱۳۶۸.

 5.  بررسی عوارض لنزهای نرم و گزارش موارد درمان شده اولسرهای قرنیه ناشی از آن در بیمارستان شهید لبافی نژاد در سال ۱۳۶۸. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۶۹.

 6.   بررسی نتایج پیوند در زخم‏های مقاوم به درمان قرنیه در بیمارستان لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۹.

 7. مقایسه قدرت لنز داخل چشمی توسط بیومتری (A-scan) و استفاده از فرمول بدون اسکن در ۴۰ مورد بیمار عمل شده در بیمارستان لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۶۹.

 8.  بررسی عوارض لنزهای نرم در گزارش موارد درمان شده اول سرهای قرنیه ناشی از آن در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. سال تحصیلی ۶۹-۶۸. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۶۹.

 9.  بررسی عفونت‌های قارچی چشم در بیمارستان‌های تهران. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۰.

 10.  بررسی فلور طبیعی ملتحمه چشم در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۰.

 11. بررسی نتایج عمل کاتاراکت و گذاشتن لنز داخل چشمی در کودکان زیر ۱۲ سال در مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۰.

 12. بررسی فلور نرمال ملتحمه در چشم مراجعین به بیمارستان شهید لبافی نژاد و بررسی کراتوکایکوزیس در بیمارستان‏های تهران. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۰.

 13. بررسی فلور طبیعی ملتحمه در ۲۵۰ مورد مراجعین به مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۰.

 14. بررسی نتایج عمل کاتاراکت و گذاشتن لنز داخل چشمی در اطفال زیر ۱۴ سال در مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد در سال ۱۳۷۰.
  جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۱.


 15. بررسی آلودگی های قارچی چشم‏های دهنده در بانک چشم مرکزی ایران. جهت دریافت کارشناسی ارشد علوم بهداشتی، ۱۳۷۲.

 16. بررسی نتایج عمل فیلترینگ همراه با تزریق زیر ملتحمه‏ای ۵FU. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۲.

 17. فشار چشم و روشهای اندازه‏گیری آن با گزارش دویست مورد مقایسه تونوپن با گلدمن. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۲.

 18. آستیگماتیسم پس از عمل جراحی کاتاراکت و لنز داخل چشمی و بررسی ۲۰۰ مورد در مرکز شهید لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۲.

 19. بررسی شیوع گلوکوم زاویه باز اولیه در جمعیت نرمال در ۵۰۰ نفر. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۲.

 20. بررسی شیوع و علل آمبلیوپی در کودکان دبستانی ۱۲-۷ ساله تهران در سال ۱۳۷۲. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۳.

 21. بررسی اپیدمولوؤیک عوامل مؤثر در دفع ایمونولوژیک پیوند قرنیه. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۳.

 22. طرح بررسی میزان گلوکوم زاویه باز اولیه در افراد جامعه. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۳.

 23. بررسی نتایج عمل رادیال کراتوتومی (RK) در مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۴.

 24. بررسی آینده‏نگر اتیولوژی زخم‏های باکتریایی قرنیه مراجعین به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد در سال ۱۳۷۴. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۵.

 25. اسکلریت تشخیص، علل ایجاد کننده و درمان گزارش ۱۰ بیمار مبتلا در مرکز پزشکی لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۵.

 26. مقایسه نتایج کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از پارس پلانا با روش کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از لیمبوس در عمل کاتاراکت کودکان توأم با گذاشتن لنز داخل چشمی. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۵.

 27. بررسی شیوع گلوکوم زاویه باز اولیه در ۲۰۰ نفر از افراد بالای ۴۰ سال بدون علامت مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد تهران در مهر ماه سال ۱۳۷۵. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۵.

 28. بررسی خصوصیات مبتلایان به التهاب استریل بعد از عمل جراحی کاتاراکت و عوارض مربوط به آن بیمارستان شهید لبافی نژاد ۸۱-۱۳۷۹. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی.۱۳۸۱

   

 29. بررسی شیوع کراتوکنوس در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی در سال ۱۳۸۲.

  جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۸۳


 30. مقایسه دو روش دبریدمان اپی تلیوم قرنیه به روش مکانیکی یا با استفاده از اتانول در کراتکتومی فتورفراکتیو . جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  .۱۳۸۸

 31. بررسی تومو گرافیک خصوصیات قرنیه افراد مبتلایان به کراتوکونوس .جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۱

 32. پیوند لایه ای عمقی قدامی قرنیه با استفاده از قرنیه های منجمد در مقایسه با قرنیه های تازه و نگهداری شده در یخچال در بیماران مبتلا به کراتوکونس. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۹۱

 33. بررسی نتایج پیوند قرنیه اطفال(کم تر از ۱۲ سال) در مرکز آموزشی درمانی شهید لبافی نژاد از فروردین ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۹۱. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۹۱

 34. بررسی تاثیر برداشتن اندتلیوم خرگوش بر روی شفافیت آن و تعیین محیط آزمایشگاهی جهت کشت سلولهای اندتلیوم خرگوش. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۹۱

 35. تحت عنوان بررسی نتایج پیوند دسمه DSAEK در بیماران مبتلا به نارسی اندوتلیوم قرنیه (PBK, FED) . جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۹۲

 36. بررسی ریسک فاکتورها در بیماران مبتلا به زخم قرنیه بستری شده در بیمارستان لبافی نژاد طی سالهای ۸۸ تا ۹۰. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۹۲

 37.  بررسی نتایج لنزکتومی به همراه برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی و قراردادن لنز داخل چشمی خلفی برای درمان کاتاراکت مادرزادی در یکی از کلینیک های خصوصی تهران طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۷۱. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی  ۱۳۹۲