1. کتاب نمونه سال – مبانی چشم پزشکی-ایران ۱۳۷۷
 2. استاد نمونه کشور در جشنواره بوعلی / ایران ۱۳۷۸
 3. پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / ایران-۱۳۸۰
 4. مقاله برگزیده – کراتیت مزمن با شیوع دیررس ناشی از گاز خردل در جشنواره رازی / ۱۳۸۴
 5. استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / ایران -۱۳۹۰
 6. کسب رتبه اول گروه علوم بالینی در هجدهمین جشنواره رازی / ایران در سال ۱۳۹۱
 7. رتبه سوم علوم بالینی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی / ایران در سال ۱۳۹۱
 8. استاد برتر چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی
 9. کسب جایزه مرحوم علامه طباطبایی ۱۳۹۱
 10. برگزیده منتخب گروه علوم بالینی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی / ایران در سال ۱۳۹۳
 11. کسب H-index معادل ۱۹ در پانزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/در سال ۱۳۹۵
 12. در سال Achievement Award, American Academy of Ophthalmology, 2014
 13. برگزیده منتخب در بخش «خدمت‌ و مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی» در هشتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس ۱۳۹۴
 14. تقدیر به عنوان استاد پیشکسوت جراحی کشور در چهلمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران ۱۳۹۵
 15. کسب جایزه پروفسور یلدا، در حیطه استاد برجسته علوم پزشکی ۱۳۹۴