۱/ پزشک عمومی دانشگاه تهران ۱۳۵۷

۲/ متخصص چشم پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۶۲

۳/ فلوشیپ فلوشیپ قرنیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران/ ایران/۱۳۶۴