محل اصلی خدمت : بیمارستان لبافی نژاد.

آموزش به دانشجویان پزشکی، کارآموزان،کارورزان، دستیاران و فلو ها از سال۱۳۶۵ تا کنون