مسوولیت های اجرایی و عضویت در انجمن های علمی:

 

 1. رئیس بخش چشم بیمارستان لبافی نژاد از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۲
 2. مدیرعامل بانک چشم جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۰ تا کنون
 3. مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵
 4. سردبیر و مدیر مسئول مجله چشم پزشکی بینا از سال ۱۳۷۴ تا کنون
 5. دبیر بورد تخصصی چشم پزشکی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵
 6. رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۷۸ تا کنون
 7. کارشناس کمیسیونهای مشورتی و تخصصی و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی ۱۳۶۵ تا کنون
 8. دادیار سازمان نظام پزشکی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰
 9. عضو هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰
 10. عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 11. عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۸ تاکنون
 12. عضو هیات موسس بانک چشم جمهوری سالامی ایران ۱۳۶۷
 13. عضو کمیسیون چشم پزشکی اعزام به خارج جانبازان ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴
 14. عضو هیات بورد تخصصی چشم پزشکی از سال ۱۳۶۵ تا کنون
 15. عضو کمیته تخصصی چشم پزشکی گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی (ستاد انقلاب فرهنگی) ۱۳۶۷.
 16. عضو شورای عالی مرکز پژوهش‌های علمی و درمانی مصدومین شیمیایی۱۳۶۶-۱۳۶۹
 17. عضو هیات تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی از سال ۱۳۶۷ تا کنون
 18. عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -۱۳۷۶ تا کنون
 19. عضو کمیته منتخب دانشکده پزشکی از سال ۱۳۷۶ تا کنون
 20. عضو هیات موسس پیوند اعضا
 21. عضو کمیته کشوری بیماریهای چشمی کودکان از ۱۳۷۶
 22. عضو شورای بررسی و تدوین داروهای ایران ۱۳۸۰– ۱۳۷۷
 23. داور برخی از مجلات بین المللی از سال ۱۳۷۴ تا کنون (Cornea , Ophthalmology,Cataract and Refractive Surgery )