مقالات در کنگره‏های داخلی:

 1. جوادی م. ع. اثرات گازهای شیمیایی بر چشم سمینار بررسی اثرات گازهای شیمیایی. تهران، ۱۳۶۶.

 2. جوادی م. ع. تشخیص و درمان اووئیت هرپسی. کنگره سالیانه چشم پزشکی. تهران، ۱۳۶۷.

 3. جوادی م. ع. عمل کاتاراکت همراه با کراتوپلاستی و لنز داخل چشم. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۸.

 4. جوادی م. ع. مراقبت از اندوتلیوم و نقش محلول‌ها در نگهداری از آن و بررسی قبل از عمل. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۸.

 5. جوادی م. ع. عوارض لنزهای داخل چشمی کنگره سراسری چشم پزشکی. شیراز، ۱۳۶۹.

 6. جوادی م. ع. هرپس سمپلکس و چشم. کنگره عفونی اطفال، تهران، ۱۳۶۹.

 7. جوادی م. ع. عوارض لنزهای تماسی. کنگره سراسری چشم پزشکی. شیراز، ۱۳۶۹.

 8. جوادی م. ع. پیوند قرنیه در کودکان. کنگره سراسری چشم پزشکی اطفال. تبریز، ۱۳۶۹.

 9. جوادی م. ع. عمل کاتاراکت+ لنزداخل چشمی در کودکان. کنگره سراسری چشم پزشکی اطفال. تبریز، ۱۳۶۹.

 10. جوادی م. ع. تظاهرات هرپس در چشم. سمینار چشم پزشکی (انجمن چشم پزشکی ایران)، تهران، ۱۳۶۹.

 11. جوادی م. ع. آمار پیوند در کراتیت‌ها. سمینار چشم پزشکی (انجمن چشم پزشکی ایران)، تهران  . ۱۳۶۹

 1. جوادی م.ع.، بررسی اندیکاسیون و میزان موفقیت پیوند قرنیه در بیمارستان لبافی نژاد در ۵ سال گذشته. تهران ۱۳۶۳.

  کراتیت قارچی. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۹.


 2. جوادی م. ع. کراتیت قارچی. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۹.

 3. جوادی م. ع. کراتوپلاستی نافذ (گزارش ۸۰۱ مورد). کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.

 4. جوادی م. ع. عدسی داخل چشمی در بچه‌ها. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.

 5. جوادی م. ع. مکانیسم‌های ایمنی دفع پیوند قرنیه. کنگره سراسری چشم،‌ شیراز، ‌۱۳۷۰.

 6. جوادی م. ع. اتیولوژی،‌انواع، تشخیص و اندیکاسیون‌های جراحی در کاتاراکت مادرزادی. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.

 7. جوادی م. ع. اصلاح آفاکی در کاتاراکت مادرزادی با عدسی داخل چشمی و اپی کراتوفاکیا. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.

 8. جوادی م. ع. اصول معاینه بیماری‌های سطحی چشم. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.

 9. جوادی م. ع. /نتیجه رفراکشن بعد از پیوند قرنیه و رابطه آن با اندازه قرنیه دهنده به گیرنده،‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ۱۳۷۱.

 10. جوادی م. ع. اندیکاسیون پیوند قرنیه. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.

 11. جوادی م. ع. اپی کراتوفاکیا و کراتومیلزس. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.
 12. جوادی م. ع. مقایسه عمل اکسترا و انتیرا کپسولر. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ۱۳۷۱.

 13. جوادی م. ع. مقایسه روش‌های شستشوی مواد عدسی. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.

 14. جوادی م. ع. نتایج PK در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۳.

 15. جوادی م. ع. نحوه درمان over correction ناشی از RK . کنگره سراسری چشم، ‌تهران، ۱۳۷۳.

 16. جوادی م.ع.، کریمیان ف. کراتیت آکانتامبیایی و گزارش ۴ مورد آن . کنگره سراسری و بازآموزی چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۳.

 17. جوادی م. ع. عوارض عمل فیکو. کنگره سراسری چشم‌، تهران، ۱۳۷۳.

 18. هاشمیان ج.، جوادی م.ع. اصلاح آستیگماتیسم بالا پس از عمل پیوند قرنیه به روش جراحی. کنگره سراسری و بازآموزی چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۳.

 19. جوادی م.ع.، تروماهای چشم ناشی از جنگ. اولین کنگره سراسری بازآموزی درمان جراحتهای ناشی از جنگ تحمیلی، تهران،  ۱۳۷۴

 1. زارع م.، سجادی ح.، جوادی م.ع.، کریمیان ف.، عین الهی ب.، میردهقان ع.، نوروزی زاده ح. بررسی تعداد موارد، علل و نتایج پیوند قرنیه در بیماران عمل شده از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۲ در مرکز چشم پزشکی شهید لبافی نژاد. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.

 2. جوادی م.ع.، کریمیان ف.، زارع م.، عین الهی ب. پیوند لاملر قرنیه در کراتوکونوس. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.

 3. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، احمدیه ح.، عین الهی ب.، زارع م.، دهقان م.ح.، مشایخی آ.، احمدی م.، لنزکتومی همراه با قرار دادن لنز داخل چشمی در کاتاراکت کودکان مقایسه کپسولوتومی خلفی و ویترکتومی قدامی به دو روش پارس پلانا و لیمبال-گزارش مقدماتی. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.

 4. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م.، نوروزپور م.، نتایج رادیال کراتوتومی در بخش؟؟؟ مرکز پزشکی لبافی نژاد نتایج پیگیری ۱۵ ماهه. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.

 5. جوادی م.ع.، کریمیان ف. نتایج عمل کراتوپروتز. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.

 6. جوادی م.ع.، عین الهی ب.، پناهی بزاز م.ر. بررسی نتایج پیوند قرنیه و ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در Graft Survival و Visual acuity در گروه سنی کودکان. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.

 7. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م. حسین زاده ا. تأثیر کراتوتومی کمانی شکل(Arcuate) در اصلاح آستیگماتیسم منظم. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.

 8. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م.، جدیدی خ. عمل توأم ترابکولوتومی – ترابکولکتومی در کودکان زیر ۱۰ سال مبتلا به گلوکوم. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.

 9. احمدیه ح.، جوادی م.ع.، احمدی م.، کریمیان ف.، سجادی ح.، عین الهی ب.، زارع م.، دهقان ح.، مشایخی آ.، ولایی ن. مقایسه نتایج کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از پارس پلانا با روش کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از لیمبوس در عمل کاتاراکت کودکان توأم با گذاشتن لنز داخل چشمی. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.

 10. احمدیه ح.، جعفری نسب م.ر.، سجادی ح.، جوادی م.ع.، آذرمینا م.، سهیلیان م. نتایج پیگیری طولانی مدت لنزکتومی و ویترکتومی در کاتاراکت ناشی از آرتریت روماتوئید جوانان. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.
 11. جوادی م.ع.، عین الهی ب.، جدیدی خ. بررسی عوامل دیررس گاز خردل در چشم. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.

 12. جوادی م.ع.، ذبیحی‏یگانه ح.ر. کریمیان ف.، عین الهی ب. زارع م. بررسی نتایج عمل Lamellar keratoplasty بر روی بیماران با ضایعات مختلف قرنیه مراجعه کننده به بیمارستان شهید لبافی نژاد طی سالهای ۷۴-۱۳۶۵. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.

 13. کریمیان ف.، جوادی م.ع. تاثیر کراتوتومی قوسی در اصلاح هیپرمتروپی توام با آستیگماتیسم. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.

 14. جوادی م. ع. عوارض دراز مدت گاز خردل در مجروحین شیمیایی. سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.

 15. جوادی م. ع. اندیکاسیون پیوند قرنیه. سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.

 16. جوادی م. ع. نکات مهم و عملی جراحی کاتاراکت همراه با پاتولوژی سگمان قدامی. سمینار بازآموزی پیوند قرنیه. تهران، ۱۳۷۷.

 17. جوادی م. ع. عمل جراحی کاتاراکت و نصب لنز داخل چشمی در آنتریورمگالوفتالموس. . سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.

 18. جوادی م. ع. نتایج عمل فیکوامولسیفیکاسیون بعد از طی دوره آموزشی . سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.

 19. جوادی م. ع. تاریخچه کاتاراکت در اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.

۵۰.جوادی م. ع. اندیکاسیون عمل جراحی کاتاراکت اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.


 1. جوادی م.ع. پیوند قرنیه در اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.

 2. جوادی م.ع.، پناهی م.ر.، خسروی م.، روحانی م.ر.، سجادی ح.، میردهقان ع.، زارع م.، عین الهی ب.، کریمیان ف.، ولایی ن. نتایج پیوند قرنیه اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.

 3. جوادی م. ع. اخلاق در چشم پزشکی . سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.

 4. جوادی م.ع. نحوه برخورد با طفل مبتلا به کاتاراکت مادرزادی. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران،  ۱۳۷۷

۵۵.کریمیان ف.، بابایی م.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م. مقایسه تاثیر قطره سیپروفلوکساسین ۳/۰ درصد با درمان استاندارد (سفازولین و جنتامایسین تقویت شده) در درمان زخم قرنیه باکتریایی. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.


 1. سعیدی فر م.ر.، جوادی م.ع.، برداشتن لاملر هلالی شکل در بیماری Pellucid Marginal Corneal Degeneration. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.

 2. کریمیان ف.، جوادی م.ع. بررسی یک ساله تاثیر کراتوتومی قوسی در اصلاح هیپرمتروپی توام با آستیگماتیسم. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.

 3. نوری زاده م.ح.، جوادی م.ع.، حسام زاده م. مقایسه میزان عود و عوارض ناشی از جراحی ناخنک با استفاده از قطره میتومایسین c و فلاپ آزاد ملتحمه. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.

 4. جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، نتایج انجام عمل فیکوامولسیفیکاسیون بعد از طی دوره آموزش. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.

 5. جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، عمل جراحی کاتاراکت و نصب لنز داخل چشمی در آنتریور مگالوفتالموس. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.

 6. جوادی م. ع. اولسرهای قرنیه. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.

 7. جوادی م. ع. کاتاراکت مادرزادی. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۸.

 8. جوادی م. ع. کراتیت آکانتامبیایی و گزارش ۴ مورد آن. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۸.

 9. جوادی م. ع. عوارض عمل فیکو. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۸.

 10. جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، مقایسه Phacoemulsification باDelivery Nucleous در کاتاراکت سنی. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.

 11. جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، جراحی کاتاراکت به همراه لنز داخل چشمی در بیماران با ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.

 12. جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، التهاب پس از عمل ناشی از مصرف متیل سلولز. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.

 13. زمانی م.، جوادی م.ع. نتایج پیوند قرنیه در کودکان مبتلا به CHED. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 14. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، فلاح مطلق ب.، اسلامی گ. مقایسه تاثیر میتومایسین ۰۱/۰% به همراه تزریق ۵-فلورواوراسیل با میتومایسین ۰۲۷/۰% در موارد ترابکولکتومی با خطر بالای عدم موفقیت. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.

 15. نیلی احمد آبادی ع.، جوادی م.ع.، عالی نسب . چمنی ط. مقایسه دو روش معمول و اصلاح شده به منظور آلودگی زایی چشم جسد جهت انجام پیوند قرنیه. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.

 16. جعفری نسب م.ر.، جوادی م.ع. فیکوامولسیفیکاسیون و قرار دادن عدسی داخل چشمی در مبتلایان به ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس. دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران ۱۳۷۹.

 17. بنائی ت.، احمدیه ح.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، اختلالات سگمان خلفی در بیماران مبتلا به مگالوفتالموس قدامی. دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران ۱۳۷۹.

 18. جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع. نتایج ۱۱ مورد پیوند سلول ریشه‌ای (Stem cell) در بیماران مبتلا به اختلالات شدید سطح چشم. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 19. پاکروان م.، جوادی م.ع.، کریمیان ف. گزارش ۷ مورد ماکولوپاتی ناشی از هیپوتونی متعاقب عمل جراحی فیلترینگ و نحوه برخورد با آن در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد طی سال‌های ۷۶-۱۳۷۴. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 20. جوادی م.ع.، پاکروان م.، کریمیان ف. نتایج ترابکولکتومی در درمان گلوکوم مادرزادی با پیگیری میان مدت. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 21. ذبیحی یگانه ح.ر.، جوادی م.ع.، یوردخانی ح.، پناهی م.ر. تکنیک جدید پیوند لایه‌ای قرنیه با استفاده از میکروکراتوم. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 22. جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع. گزارش دو مورد همراهی کراتوکنوس با دیستروفی ماکولر قرنیه. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 23. زمانی م.، جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع.، زارع م.، عین‌الهی ب.، کریمیان ف.، جعفری نسب م.ر. نتایج پیوند قرنیه در کودکان مبتلا به دیستروفی مادرزادی ارثی آندوتلیوم قرنیـــه در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد طی سال‌های ۷۷-۱۳۶۷. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 24. جعفری‌نسب م.ر.، محمدپور م.، جوادی م.ع. بروز یووئیت بعد از عمل جراحی کاتاراکت بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.

 25. رفعتی ن.، جعفری نسب م.ر.، جوادی م.ع. نتایج Lasik در مبتلایان به نزدیک بینی با و بدون آستیگماتیسم. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران،   ۱۳۸۰

 1. برادران رفیعی ع. جوادی م.ع. نتایج ۱۱ مورد پیوند سلول ریشه‌ای (stem cell) در جانبازان شیمیایی با گاز خردل. کنگره سراسری طب نظامی، تهران، ۱۳۸۱.

 2. جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع. نتایج ۱۶ مورد پیوند قرنیه در جانبازان شیمیایی با گاز خردل. کنگره سراسری طب نظامی، تهران، ۱۳۸۱.

 3. سنجری عراقی ع.ا.،  جوادی م.ع.، ‌جعفری نسب م.ر. بررسی نتایج فیکوامولسیفیکاسیون و جایگذاری لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا به فوکس هتروکرومیک ایریدوسیکلیت. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.

 4. جوادی م.ع. نحوه برخورد با بیمار مبتلا به گلوکوم. دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.

 5. جوادی م.ع.، زارع م.ر.، نادری م.، انیسیان آ. مقایسه میزان آستیگماتیسم نهایی سه روش بخیه زدن پیوند قرنیه در کراتوکنوس پیشرفته. دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.

 6. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، حسینی م.، جعفری نسب م.ر.، انیسیان آ. بررسی عوامل مؤثر بر دفع پیوند قرنیه در مرکز پزشکی لبافی نژاد طی سال‌های ۷۸و ۱۳۷۷. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.

 7. جعفری نسب م.ر.، جوادی م.ع.، محمدپور م.، انیسیان آ. یووئیت استریل بعد از عمل جراحی کاتاراکت و عوارض ناشی از آن. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.

 8. جوادی م.ع. LASEK، LASIK، PRK، اندیکاسیون‌ها و انتخاب بیمار. دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.

 9. جوادی م.‌ع.، امینی ح.، اسلامی ی.، برادران رفیعی ع.، پاکروان م.، جباروند م.، رضایی ا.، زارعی ر.، کریمیان ف.، میرآفتابی آ.، نوری‌مهدوی ک.، ولایی ن. شیوع گلوکوم در افراد بالای ۴۰ سال ساکن شهر تهران در سال ۸۱-۱۳۸۰دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران،۱۳۸۱.

 10. جوادی م.‌ع.، جعفری نسب م.‌ر.، کریمیان ف.، نصیری ن. نتایج عمل keratoprosthesis در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۴. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران،۱۳۸۱.

 11.    جوادی م.‌ع.، نادری م.، انیسیان آ. مقایسه میزان آستیگماتیسم نهایی سه روش بخیه زدن پیوند قرنیه در کراتوکنوس پیشرفته. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۱.

 12.  سنجری عراقی ع.‌ا.، جوادی م.‌ع.، جعفری نسب م.‌ر. بررسی نتایج فیکوامولسیفیکاسیون و جاگذاری لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا‌به‌فوکس هتروکرومیک ایریدوسیکلیت. دوازدهمین کنگره سراسری و سومین کنگره بین المللی چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۱.

 13. جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع.ر.، جدیدی خ. نتایج ۳۲ مورد پیوند سلول ریشه ای (Stem cell) در بیماران با اختلالات شدید سطح چشم، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر    ۱۳۸۲

 1. جدیدی خ.، عین الهی ب.، جوادی م.ع.، نادری م.، ادیب مقدم س.، ریاضی ع.، صادقی م. بررسی اثرات دراز مدت پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس از دهنده زنده در جانبازان شیمیایی، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر  ۱۳۸۲

 1. شریفی ع.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، انیسیان آ. جراحی کراتورفراکتیو جهت اصلاح آستیگماتیسم بعد از پیوند قرنیه به علت کراتوکونوس، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر  ۱۳۸۲

 1. فلاحی مطلق ب.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر. بررسی نتایج پیوند قرنیه در کراتوکونوس ، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر  ۱۳۸۲

 1. محمد ربیع ح.، کریمیان ف.، جوادی م.ع.، رفعتی ن.، انیسیان آ. بررسی خصوصیات توپوگرافیک قرنیه افراد فامیل مبتلایان به کراتوکنوس مراجعه کننده به مرکز شهید لبافی نژاد، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲

 1. جوادی م.ع.، نیکخو م.، انیسیان آ. بررسی نهایی دید و عیوب انکساری در بیماران کراتوکونوس با دو اندازه متفاوت پیوند قرنیه، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر . .۱۳۸۲

 1. ثناگو م.، برادران رفیعی ع.ر.، پناهی م.ر.، کاظم نژاد ا.، محبی م.ر.، جوادی م.ع.، زارع م.، عین الهی ب.، کریمیان ف.، جعفری نسب م.ر. نتایج پیوند قرنیه اطفال در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد با استفاده از مدل کاکس، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲، پوستر

 2. جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع.ر.، جعفری نسب م.، نادری ع.، جدیدی خ.، بهاروند پیوند سلولهای ریشه ای. سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲، پوستر

 3. جوادی م.ع.، خدادوست ع.ا.، دانا م.ر.، حسینی تهرانی م.، هاشمی س.ح. پیوند قرنیه. سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲، پوستر

۱۰۲.جوادی م.ع. سلولهای بنیادی در کراتیتهای دیررس ناشی از گاز خردل. سومین کنگره سراسری طب نظامی تهران، ۱۳-۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۴


۱۰۳-Javadi M.A., Ahmadi M., Epikeratoplasty for Keratoglobus Asociated with Blue Sclera .14th Iranian

Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۰۴-Javadi M.A., Hashemi H., Gholaminejad A. Surgical Correction of Keratoconus with Intacs . 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۰۵-Jafarinasab M.R., Karimian F., Javadi M.A., Dehghan M.H., Akhlaghpasand M., Ahmadi M. Preliminary Results of ICARE Implantation, an Injectable Hydrophilic Phakic IOL.14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۰۶-Javadi M.A., Rezaee M., Jafarnejadi A.A. Diagnosis of 2 Cases of Acanthamoeba Keratitis Using Confocal Scan and Their Successful Medical Treatment. 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۰۷-Sadouhgi M.M., Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Maleksabet D., Anisian A. Outcomes of Phacoemulsification in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome . 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۰۸-Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Jafarnejadi A.A., Ahmadi M., Poursalman H., Sadoghi M.M. Outcomes of Phacoemulsification in a Private Practice Setting. 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۰۹-Rafati N., Javadi M.A., Mohebbi A., Poursalman H., Keratoconus Prevalence in Patients wiyh Mitral Valve Prolapse. 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۱۰-Jafarinasab M.R., Hosseini M.R., Firoozabadi M.R., Javadi M.A., Anissian A., Zare M. Evaluation of Visual Outcomes, and Complications of Lensectomy with Primary Posterior Capsulotomy and Intraocular Lens Implantation in Children.14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۱۱-Javadi M.A., Hashemi H., Seyedian M.A., Laser in situ keratomileusis for correction of myopia & astigmatism after penetrating keratoplasty . 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran

۱۱۲-Javadi M.A., Einillahi B., Mirbabaei F., Karimian F., Jafarinasab M.R., Zare M. Cultivated auto-corneal epithelial stem cell transplantation for the treatment of severe ocular surface disorders XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran

۱۱۳-Zare M., mirbabaei F., Javadi M.A. The comparison of corneascleral rim culture before and after decontamination procedure in eye bank 2005. XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran

۱۱۴-Rafati N., Javadi M.A., Soori H. Pattern of visual impairment in Tehran peovince. XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran

۱۱۵-Yeganeh Zabihi H.R., Javadi M.A., Rahmati-Kamel M., Jafarnejadi A., Anisian A.Automated lamellar therapeutic keratoplasty for the surgical treatment of keratoconus XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran

۱۱۶-Javadi M.A., Mohammadpour M., Mohammad Rabie H. Comparison of LASIK and PRK in inducing post-operative keratectasia XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran (poster)

۱۱۷-Torabi R., Javadi M.A., Sanagou M., Sadooghi M.M., Rafati N. Pilotstudy of corneal graft database system formation. XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran (poster)

۱۱۸-Jafarinasab MR., Rabbanikhah Z., Javadi MA., Ahmadi M., Sanagou M. Comparison of lensectomy and PCIOL implantation with and without posterior capsultomy and anterior vitrectomy in padiatric cataract  XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

۱۱۹-Javadi MA., Mirbabaei F. Descemet’s stripping with endothelial keratoplasty preliminary report XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

۱۲۰-Mirbabaei F., Javadi MA., Nazari R., Jafarinasab MR. Intraocular lens power calculation after keratorefractive surgery XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

۱۲۱-Baradaran AR., Mohammadpour M., Karimian F., Javadi MA., Einollahi B., Zare M., Jafarinasab MR. Outcomes of descemet’s stripping with endothelial keratoplasty (DSEK) in bullous keratopathy after cataract surgery XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

۱۲۲-Mirdehghan SA., Rezaei Kanavi M., Javadi MA., Nazari R. Sensitivity and specificity of confocal scan in the diagnosis of infectious keratitis XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

۱۲۳-Javadi MA., Mohammadpour M., Jafarinasab MR., Karimian F., Einollahi B., Zare M., Baradaran Rafii AR. Penetrating keratoplasty in advanced mustard gas keratitis XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)

۱۲۴-Mohammadpour M., Javadi MA., Karimian F., Baradaran Rafii AR. Limbal stem cell deficiency due to autoimmune polyendocrinopathy XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)

۱۲۵-Rabbani khah Z., Jafarinasab MR., Javadi MA., Sanagou M. Surgical results of lensectomy, posterior capsulotomy, anterior vitrectomy and PCIOL implantation in pediatric cataract XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)

۱۲۶-Javadi MA., Raffati N., souri H. Cataract in Tehran province XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)

۱۲۷-Rahmati Kamel M., Javadi MA., Karimian F., Jafarinasab MR., Rezae Kavavi M. Deep lamellar keratoplasty in congenital mucopolysaccharidoses of the maroteaux-lamy type XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)

۱۲۸-Baradaran Rafiee AR, Javadi MA, Einollahi B, Zare M, Kaharkaaboodi AR . Conjunctival advancement in patients with mustard gas keratopathy . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۲۹- Feizi S, Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F. Clinical outcomes of relaxing incisions and compressive suture in patients with high post-penetrating keratoplasty astigmatism . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۰- Jamali H, Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F. Outcomes of deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) using the big-bubble technique in patients with keratoconous . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۱- Baradaran Rafiee AR, Javadi MA, Jamalli H, Rezaei Kanavi M. Stem cell deficiency in patients with mustard gas keratopathy .Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۲- Rafati N, Javadi MA, Massih Sedigh R, Sanagou M. Medication error in post-operative eye surgery in an Iranian eye medical center . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۳- Yazdani SH, Rabbanikhah Z, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M. ZCorneal endothelial cell density and morphology in pseudoexfoliation syndrome. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۴- Rabbanikhah Z, Yazdani SH, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M. Central corneal thickness measurement by ultrasonic pachymetry . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

۱۳۵- Javadi MA, Rezaei Kanavi M, Javadi A. Confocal scan features in meesmann corneal dystrophy: a case report. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran. (POSTER )

۱۳۶- Javadi MA, Rezaei Kanavi M, Javadi A. Meesmann dystrophy: a clinicao-pathologic and ultrastructural report. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

۱۳۷- Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F, Rezaei Kanavi M. Intraocular lens calcification: a clinico- pathologic report. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

۱۳۸-جوادی م ع . انتظار بیمار از پزشک .دومین گنکره اخلاق پزشکی ایران .تهران ۳۰-۲۸ فروردین –

۱۳۹-Javadi MA,Rezaei M,Zaeri F, Mirbabaei F,Jamali H,Shoja MR,Mahdavi M,Naghashgar N, Yazdani SH, Faramarzi A . An Outbreak of Nocardia Keratitis after Photorefractive Keratectomy . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran . (POSTER )

۱۴۰- Javadi MA,Rezaei M,Faramarzi A,Naghshgar N,Mirbabaei F,Ramyar A . Relapse of Acute Lymphoblastic Leukemia as a Conjunctival Mass in a 9-year-old Girl  . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran . (POSTER )

۱۴۱-Rabbanikhah Z,Javadi MA, Aghdaei A, Yaseri M . Association of corneal hydrops secondary to Keratoconus and mitral valve prolapse . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran . (POSTER )

۱۴۲-Rezaei M, Javadi MA, Soheilian M . Histopathology and Electron Microscopy of Internal Limiting Membranes in Maculopathies of Various Etiologies . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran

۱۴۳- Rezaei M, Javadi MA, Javadi A . Histopathology of Recipients’ corneas in Ophthalmic Pathology Laboratory of Central Eye Bank of Iran between 2004 and 2007 . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran

۱۴۴- Javadi MA,Rezaei M, Mahdavi M,Yaseri M, Mohammad rabiei H, Javadi A, Sajjadi SH. Comparison of Keratocyte Density between Keratoconus, Post-LASIK Keratectasia and Uncomplicated Post-LASIK Cases. A Confocal Scan Study . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran

۱۴۵- Javadi MA, Feizi S, Mirbabaei F. Comparison of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty in Patients with Keratoconus . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran

۱۴۶-Feizi S,Javadi MA , Rezaei Kanavi M. Comparison of cellular changes of donor tissues between deep anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in eye with keratoconus: A confocal study. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۴۷-Javadi MA, Feizi S. The effect of vitreous length and trephine –size disparity on refractive status after deep anterior lamellar keratoplasty. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۴۸-Ghasemi H,Ghazanfari T,Ghasemi Borumand M, Soroush MR, Babaei M,Javadi MA,Naghibzadeh MM. Evaluation of the tear and serum levels of intterleukine-8 in sulfur mustard intoxicated war victims. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۴۹-Mohammad Rabiei H,Rezaei Kanavi M, Javadi MA,Rahimian S, Eslani M . Comparison of keratocyte density in normal and keratoconic corneas using confoscan . 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۵۰-Rajavi ZH,Katibe M,Ziaee H,Esmaeilfard N,Sehat M,Javadi MA. Rapid Assessment of Avoidable Blindness(RAAB) .۱۹th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۵۱-Jaffarinasab MR,Zarei Ghanavati S, Rezaei Kanavi M,Karimian F,Soroush MR,Javadi MA. Confocal Microscopy in Chronic and Delayed Mustard Gas Keratopathy . ۱۹th Ophthalmology congress of Iran, 16  -۱۹ NOV . 2009, Tehran

۱۵۲- Javadi MA ,Feizi S,Karbasian ,Rastegarpour A. The efficacy of topical cyclosporine A 2% for treatment and prevention of graft rejection reactions in corneal grafts with previous rejection episodes. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran; POSTER

۱۵۳-Rezaei Kanavi M,Javadi A,Javadi MA. Histopathological and Immunohistochemical Features of Chronic and Delayed Mustard Gas Keratopathy. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran; POSTER

۱۵۴-Feizi S,Javadi MA. Evolution of the management of delayed-onset mustard gas keratitis over two decades.20th Ophthalmology Congress, Tehran, Iran, 29 November – 2 December 2010

.

۱۵۵-Katibeh M, Rajavi ZH ,Ziaei H,Ahmadieh H, Javadi MA,Mirdehghan M. Cataract Surgery Barriers: A Population-Based Study in Iran. ۲۰th Ophthalmology Congress, Tehran, Iran, 29 November – 2 December 2010

۱۵۶-Katibeh M,Eskandari A, Javadi MA,Ziaei H. Congenital Cataract Surgery in a Referral Hospital in Iran. ۲۰th Ophthalmology Congress, Tehran, Iran, 29 November – 2 December 2010

۱۵۷-Katibeh M,Eskandari A,Sehat M, Javadi MA,Ziaei H. The EYESI Simulator for EYE Surgeries: A Health Technology Assessment. ۲۰th Ophthalmology Congress, Tehran, Iran, 29 November – 2 December 2010

.

۱۵۸-Sehat M, Katibeh M,Moin HR, Eskandari A,Talebian P, Ziaei H, Javadi MA. Time trend and prevalence of second-eye senile cataract surgery during 2006-2008 in labaffinejad medical center. ۲۰th Ophthalmology congress of Iran, 29 Nov -2 Dec . 2010, Tehran

۱۵۹-Sehat M, Katibeh M, Fard esmaeilipour N, Rajavi ZH, Ziaei H, Javadi MA. Inequity in Blindness and Low Vision among the Elderly in the Suburb of Tehran Metropolis (Varamin) .۲۰th Ophthalmology congress of Iran, 29 Nov -2 Dec . 2010, Tehran

۱۶۰-Feizi S, Javadi MA. Effect of vitreous length and trephine-size disparity on refractive status after deep anterior lamellar keratoplasty. ۲۰th Ophthalmology congress of Iran, 29 Nov -2 Dec . 2010, Tehran

۱۶۱-Feizi S, Javadi MA. Efficacy of topical cyclosporine A for treatment and prevention of graft rejection in corneal grafts with previous rejection episodes. ۲۰th Ophthalmology congress of Iran, 29 Nov -2 Dec . 2010, Tehran

۱۶۲-Rezaei Kanavi M,Javadi A,Javadi MA. Histopathological and Immunohistochemical Features of Chronic and Delayed Mustard Gas Keratopathy . ۲۰th Ophthalmology congress of Iran, 29 Nov -2 Dec . 2010, Tehran

۱۶۳-Javadi MA ,Feizi S,Karbasian ,Rastegarpour A. The efficacy of topical cyclosporine A 2% for treatment and prevention of graft rejection reactions in corneal grafts with previous rejection episodes . ۲۰th Ophthalmology congress of Iran, 29 Nov -2 Dec . 2010, Tehran

۱۶۴-Javadi MA, Feizi S, Yazdani Sh, Mirbabaee F. Deep Anterior Lamellar Keratoplasty versus Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: A Clinical Trial. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۶۵-Javadi MA, Feizi S, Mirbabaee F, Rastegarpour A. Graft Refractive Surgery for Post-DALK Astigmatism in Keratoconus. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۶۶-Javadi MA, Feizi S, Karbasian A, Rastegapour A. Efficacy of topical cyclosporine A for treatment and prevention of graft rejection in corneal grafts with previous rejection episodes. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۶۷- Javadi MA, Yazdani S,Rezaei- Kanavi M, Mohammadpour M, Baradaran-Rafiee A, Jafarinasab MR, Einollahi B, Karimian F, Zare M, Naderi M, Rabei HM. Long-term outcomes of penetrating keratoplasty in chronic and delayed mustard gas keratitis. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۶۸-Jafarinasab MR, Feizi S, Javadi MA, HAshemloo A. Biomechanical Properties of Graft after Penetrating Keratoplasty versus Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۶۹-Jafarinasab MR, Zarei-Ghanavati S, Rezaei-Kanavi M, Karimian F, Soroush MR, Javadi MA. Confocal microscopy in chronic and delayed mustard gas keratopathy . The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۰-Faramarzi A, Javadi MA, Jabbarpour Bonyadi MH, Yaseri M. Central Corneal Thickness Changes after Congenital Cataract Surgery. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۱-Baradaran-Rafii AR, Abdollahi A, Jabbarpour Bonyadi MH, Mirdehghan SA, Zare M, Einollahi B, Javadi MA, Karimian F, Jafarinasab MR. Keratolimbal Allograft in Total Limbal Stem Cell Deficiency. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۲-Baradaran-Rafii AR, Ebrahimi M, Rezaei-Kanavi M, Taghiabadi E, Aghdami N, Eslani M, Bakhtiari P, Einollahi B, Baharvand H, Javadi MA. Midterm Outcomes of Autologous Cultivated Limbal Stem Cell Transplantation with or without Penetrating Keratoplasty. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۳-Katibeh M, Javadi MA, Ziaei H, Kalantarion M, Mohebikho Sh. Assessing the Information Management Needs of an Ophthalmology Department and Development of a Comprehensive Database: A Health System Research (HSR). The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۴-Javadi MA, Jafarinasab MR, Feizi S, Karimian F. Evolution of the Management of Delayed-Onset Mustard Gas Keratitis over Two Decades. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۵-Rajavi ZH, Katibeh M, Fard Esmaeil Pour N, Ziaei H, Javadi MA, M Kalantarion. Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) in Iran. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۶-Mohammad-Rabie H, Javadi MA, Jafarinasab MR, Hashemian SJ, Espandar G. Comparison between Three Methods of Correcting Pre-existing High Astigmatism during Phacoemulsification Surgery. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010

۱۷۷-Feizi S,Javadi MA.Corneal Graft Curvature Change Following Relaxing Incisions For Astigmatism. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

۱۷۸- Javadi MA ,jafarinasab mr, Feizi S,karimian f. Lamellar Keratoplasty and Keratolimbal Allograft for Mustard Gas Keratitis. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

۱۷۹- Javadi MA , Feizi S,Moein Hr.Simultaneous Penetrating Keratoplasty And Cataract Removal Using Extracapsular Extraction Versus Phacoemulsification. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

.

۱۸۰-Katibeh M, Ziaei H, Rajavi ZH, hosseini s,yaseri m, Javadi MA .A Profil Of Cataract Surgery In Iran :A Population Based Study On Adults. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

.

۱۸۱- Katibeh M,Pakravan M ,Dehghan Mh, Ziaei H, Javadi MA, Amini H,Solaimanzad R,Yaseri M .yazd eye study :a population – based survey on 40-80 years old adults: rational , study design and base line population data. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

.

۱۸۲-Rezaei Kanavi M, Chamani T, Javadi MA.Preparation Of Precut Corneas For Descemets Stripping Automated Endothelial Keratoplasy From Donor Eyes In Central Eye Bank Of Iran :Two – Year Results Of Implementation Of This Technique. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

۱۸۳- Rezaei Kanavi M, Javadi MA,Hashemi Ms,Kazem Mousavi A.cornea donor with blood samples yielding no serum : a univariate and multivariate analysis. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran

۱۸۴- Mohammad-Ali Javadi, MD; Sepehr Feizi, MD; Hamid-Reza Moein, MD; Ahmad Mozafari, MD. Outcomes of Penetrating Keratoplasty in Keratoconus Complicated by Acute Hydrops. XXII Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 29 October- 1 November 2012, Razi Convention Center, Tehran, Iran

.

۱۸۵- Mohammad Pakravan, MD; Shahin Yazdani, MD; Mohammad-Ali Javadi, MD; Heidar Amini, MD; Zohreh Behroozi, MD; Hossein Ziaei, MD; Marzieh Katibeh, MD; Reza Solaimanizad, MD; Elham Ghahari, MD; Mehdi Yaseri, PhD. A Population-based Survey on the Prevalence and Types of Glaucoma in Central Iran: The Yazd Eye Study. XXII Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 29 October- 1 November 2012, Razi Convention Center, Tehran, Iran

۱۸۶- Rezaei-Kanavi, MD; Mohammad Ali Javadi, MD; Tahereh Chamani, Fatemeh Javadi, MD. Cryopreservation of Donated Whole Globes and Preparation of Pre-cut Corneas from Fresh Donated Whole Globes as Recent Activities of the Central Eye Bank of IranMozhgan. XXII Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 29 October- 1 November 2012, Razi Convention Center, Tehran, Iran

.

۱۸۷- Mohammad Ali Javadi, MD;M.Reza Dana,MD; Mahmoud Jabbarvand MD , Corneal Disorders and Transplantions. XXIV Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 1-4 December 2014, Razi Convention Center, Tehran, Iran

.